ചെമ്പരത്തി 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

ചെമ്പരത്തി serial 18-05-2021 Episodeസീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
chembarathi serial actress food problems

 

 

കാർത്തികദീപം 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

കാർത്തികദീപം 18-05-2021 Episodeസീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 
Karthika deepam serial actress mental health tips

 

 

നീയും ഞാനും 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 Zee Keralam serial നീയും ഞാനും  18-05-2021 Episode

Please open
 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
Neeyum njanum  serial actress mental health tips

 

മനംപോലെ മംഗല്യം 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 മനംപോലെ മംഗല്യം 18-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 
Manampole Mangalyam serial actress life care tips

 

 

കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് 18 May 2021 episode | Zee Keralam

 

Zee Keralam serial കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്  18-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
kaiyethum dhoorath serial actress cookery tips,കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് 06 March 2021 episode | Zee Keralam


 

 

 

 

നാഗിനി 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 Zee Keralam serial നാഗിനി 18-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
Nagini serial actress cookery tips
നാഗിനി march 2021 Episode | Zee Keralam

 

സിന്ദൂരം 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

സിന്ദൂരം serial 18-05-2021 Episode

 
Sindhooram serial actress health care tips
സിന്ദൂരം 22 February 2021 Episode | Zee Keralam

 

 

 

 

അപൂർവ്വരാഗം 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 Zee Keralam serial  അപൂർവ്വരാഗം 18-05-2021 Episode

Please Open
 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
Apoorvaragam serial actress cookery tips
നാഗിനി march 2021 Episode | Zee Keralam

 

 

സ്വന്തം സുജാത serial 17 May 2021 episode | Surya tv

 

 സ്വന്തം സുജാത serial 17-05-2021 episode

 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
santhanam serial actress today episode

 

 

തിങ്കൾക്കലമാൻ serial 17 May 2021 episode | Surya tv

 

തിങ്കൾ കലമാൻ   serial 17-05-2021 episode

 

സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ സ്വന്തം സുജാത  സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com

വർണപ്പകിട്ട് new serial 17 May 2021 episode | Surya tv

വർണപ്പകിട്ട് serial 17-05-2021 episode

 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
santhanam serial actress today episode


 

എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ serial 17 May 2021 episode |Mazhavil manorama

 

എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ   serial 17-05-2021 episode

 

സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ ജീവിത നൗക  സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com

 

 

എന്റെ മാതാവ് serial 17 May 2021 episode | Surya tv

 

എന്റെ മാതാവ്   serial 17-05-2021 episode

 

സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ ഇന്ദുലേഖ സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com

 

 

നന്ദിനി serial 17 May 2021 episode | Surya tv

 

നന്ദിനി serial 17-05-2021 episode

 
 

സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ എന്റെ മാതാവ്  സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com

 

രാക്കുയിൽ serial 17 May 2021 episode | Mazhavil manorama

 

രാക്കുയിൽ    serial 17-05-2021 episode

 

സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ രാക്കുയിൽ  സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com 

 

നാഗകന്യക 4 serial 17 May 2021 episode | Surya tv serial

 

നാഗകന്യക 4  serial 17-05-2021 episodeസീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 santhanam serial actress today episode 
ഇനി മുതൽ അലാവുദ്ധീൻ സീരിയൽ ഈ website-ലാണ് upload ചെയ്യുന്നത് www.thiramala.com  
സീരിയലുകൾ കാണാൻ ദയവായി എല്ലാദിവസവും ഈ website open ചെയ്യുക www.thiramala.com 

 

FRIZZY HAIR? Shampooing is not a solution - Hair care Tips

One of the most common problems for people with curly hair is the frizz. A lot of magazines and papers give solutions and a lot of online forum groups discuss this and a lot of shampoos and conditioners are out. People who have really frizzy and curly hair will know that, in spite of getting all those products, and having followed those tips, the hair shows very little change.


The frizz problem can be controlled only if you understand your hair and give it the care it needs.
No matter how much care you take and no matter how patient you are, your hairstyle is almost all the time ruined. When you think you just set your hair right, you see a strand
slowly protruding. It's not just your hair. A lot of girls and women all over the globe face the problem.

The type of your hair depends on the follicles. There are three kinds of them – round, oval and the really flattened ones. Straight hair grows from round follicles, wavy hair from oval, and curly hair from the flat follicles. If you can get the structure of your hair from a biology book, you'll see that it has certain glands which secrete oil. Now it is this oil that keeps your hair healthy, smooth and maintained. The curly hair does not stick to the scalp – that's the design of your hair - and so, gets not much of this natural hair. So, naturally, the hair becomes dry. When your hair is dry, it is not healthy and tends to break off quickly. When the leftover pieces of broken hair remains, they obviously stick out in different direction making the hair frizzy.
Unfortunately, science has not advanced enough to change the shape of your follicles. So, you cannot do any permanent change to the kind of your hair. What you can do with a little patience is to make your hair less dry, so it is healthier. That way, it breaks less and reduces frizz. People think if their hair isn't curly any more, it wouldn't be frizzy and often straighten it. That just makes the hair drier and the newly growing hair would surely grow curly. Shampooing your hair is definitely not at all the answer. In fact, really curly and frizzy hair would be a lot better if the chemicals are kept away from them.

Shampoo is just a perfumed cleaning agent. It does not do anything else, no matter what the label says. While it's in the cleaning process, it removes all the natural oil from the hair which frizzy haired people just cannot afford to lose. A lot of people just dump in a lot of conditioner after shampooing – yes, conditioners certainly help, but why spend all the money on your shampoo to remove the oil and then spend on the conditioners again to nourish your hair?
By altering the caring method of our hair, it certainly can be made less frizzy. Here's how:

Wash your hair but not with shampoo. Remember, the whole point of shampooing is just to "clean" you hair. Try the no-poo method. But if you must use a shampoo, go for the one that says anti-frizz or smoothening or things like that on the label. Even then it's better to apply it on the root and leave the rest of your hair alone.
Do not blow-dry your hair. Run your hand through the wet hair and let it dry naturally. Apply a heavy leave-in conditioner.
Do not wash your hair in hot water.
If it's hard water running in your tap, install a water softener as hard water does make your hair very frizzy.
Apply plenty of oil on the scalp and massage it for a few minutes. Then oil the entire portion of your hair. Be generous - give your hair a lot of oil. Get a thick cotton towel and dip it in hot water and wrap it over the oiled head. Repeat again once the towel dries.
Whenever possible, a yolk, olive oil, almond oil etc, and wash your hair. Leaving the oil in your hair overnight helps a lot.
Use wide-toothed combs. Do not brush your hair.
Drink a lot of water. Eat a lot of green leafy vegetables.
Reducing smoking and drinking lessen the drying up of the scalp. The healthier the body is, healthier your hair is.
Do not colour, bleach, or straighten your hair as it involves a lot of heat and will surely damage your hair.
No-poo is a mixture of baking soda and vinegar to wash your hair. But do not use a lot of baking soda. That would dry your hair.
Unflavoured gelatin can be used instead of gels.
A lot of hair-care products can be replaced by natural ingredients which even if they do really show a huge difference surely would not damage your hair. Just taking a little pain in searching on the Internet would give you a lot of results from people following the natural method. Or probably taking some time to get your grandma's recipe would help too. It's your hair understanding its need and having the patience to care for it is necessary. Trust me on this one, when you see your hair healthy and gorgeous in its own unique way, you are going to be so happy. It's definitely worth all the pain.

കുടുംബ വിളക്ക് serial 17 May 2021 episode

 

 കുടുംബ വിളക്ക് serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
kudumbavilaku serial actress health news

 

കൂട് എവിടെ serial 17 May 2021 episode

 കൂട് എവിടെ serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു click  ചെയ്യുക  
koodu evide serial actress hair care tips

 

പാടാത്ത പൈങ്കിളി serial 17 May 2021 episode

 

 പാടാത്ത പൈങ്കിളി  serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
padatha painkili serial actress health care tips

 

മൗനരാഗം serial 17 May 2021 episode

 

മൗനരാഗം serial 17-05-2021 ep6isode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
mounaragam serial actress health care tips

അമ്മയറിയാതെ serial 17 May 2021 episode

 

അമ്മയറിയാതെ serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
ammayariyathe serial actress health care tips

 

 

സീതാ കല്യാണം serial 17 May 2021 episode

 

സീതാ കല്യാണം serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
seetha kalyanam serial actress health care tips

 

 

കണ്ണൻറെ രാധ serial 17 May 2021 episode

 

ണ്ണൻറെ രാധ serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
kannathe radha serial actress healthy food

 

 

ബാല ഹനുമാൻ serial 17 May 2021 episode

 

ബാല ഹനുമാൻ serial 17-05-2021 episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു click  ചെയ്യുക 
bala hanuman serial actress over weight control tips

 

Mrs.ഹിറ്റ്ലർ 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

Mrs.ഹിറ്റ്ലർ serial 17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 Mris.hitler serial actress mental health tips

 

ചെമ്പരത്തി 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

ചെമ്പരത്തി serial 17-05-2021 Episodeസീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
chembarathi serial actress food problems

 

 

കാർത്തികദീപം 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

കാർത്തികദീപം 17-05-2021 Episodeസീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 
Karthika deepam serial actress mental health tips

 

 

നീയും ഞാനും 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 Zee Keralam serial നീയും ഞാനും  17-05-2021 Episode

Please open
 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
Neeyum njanum  serial actress mental health tips

 

പൂക്കാലം വരവായി 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

പൂക്കാലം വരവായി 17-05-2021 Episode

 
സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
pookkalam varavayi serial actress mental health tips

 

 

കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് 17 May 2021 episode | Zee Keralam

 

Zee Keralam serial കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്  17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
kaiyethum dhoorath serial actress cookery tips,കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് 06 March 2021 episode | Zee Keralam


 

 

 

 

മനംപോലെ മംഗല്യം 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 മനംപോലെ മംഗല്യം 17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 
Manampole Mangalyam serial actress life care tips

 

 

 

നാഗിനി 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

 Zee Keralam serial നാഗിനി 17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക 
Nagini serial actress cookery tips
നാഗിനി march 2021 Episode | Zee Keralam

 

സിന്ദൂരം 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 

സിന്ദൂരം serial 17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
 
Sindhooram serial actress health care tips
സിന്ദൂരം 22 February 2021 Episode | Zee Keralam

 

 

 

 

അപൂർവ്വരാഗം 17 May 2021 Episode | Zee Keralam

 Zee Keralam serial  അപൂർവ്വരാഗം 17-05-2021 Episode


സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക
Apoorvaragam serial actress cookery tips
നാഗിനി may 2021 Episode | Zee Keralam

 

 

GLYCERINE It's a beauty benefit - Beauty Tips

Glycerine or glycerol is a natural remedy used for skin care and healthy, lustrous hair. This odourless and colourless compound has a sweet-tasting tinge, usually present in cough syrups and elixirs. It is also an essential ingredient in creams, soaps, and body scrubs. Therefore, glycerine soothes all skin types and cleanses the skin from acne, wrinkles, fine lines and skin infections. It is also a mild and safe beauty ingredient with no side effects.
BENEFITS YOUR BEAUTY


Acts as an antidote for dry skin

Dry skin can be a real problem, especially during the winter months. Glycerine can help you with that. Add a few drops of water to glycerine and apply to your skin directly. When applied, it will form a protective shield on your skin, preventing dryness. It helps in trapping the moisture from the air and thereby adds to the moisture in your skin. If you use this moisture-control compound it will regulate the oil content in your skin while keeping your skin supple and soft.
Gives you wrinkle-free skin
If you are looking to have smooth and wrinkle-free skin, glycerine is the remedy for you. When you apply it to your skin, it penetrates into its intracellular layer and pumps your skin with a good amount of moisture content. It maintains the cells while preventing wrinkles. A regular face massage with this can enhance the elasticity of your skin.
Heals scars
Glycerine helps in healing and removing scars caused by skin infections, acne or even wounds. You need to apply diluted or raw glycerine at least twice a day on your skin for effective results. It helps boost the cell metabolism of the areas plagued by scars while repairing the damaged tissues.
Prevents eczema and psoriasis
Skin disorders like eczema and psoriasis can be prevented with this key ingredient. It is multi-purpose in nature as it helps hydrate your skin and can prevent the outburst of lesions at the same time. It also provides relief from excessive skin irritation and itching. Glycerine can therefore help your skin maintain its natural glow while keeping it moisture-laden.
Maintains curly hair
Maintaining curly hair is often a challenge. It is prone to dry and frizzy texture. However, glycerine helps draw moisture from the air to the shafts in the hair. It works as a potent hair conditioner since curly hair can easily fall prey to dryness.
HOMEMADE GLYCERINE PACKS

Glycerine with fuller's earth

You can make a face pack by using glycerine with fuller's earth. Add water to the ingredients to make a paste. Apply the paste on your face and neck. Keep it on for 15 minutes and then rinse with cold water. This face pack can help you achieve soft and hydrated skin.
Glycerine, milk, honey and oats
In order to unclog and cleanse skin pores, you can make a paste using glycerine, honey, milk and oats. You will need to add one tablespoon of glycerine with two tablespoons each of honey and milk. Mix the ingredients well till it forms a paste. Add oatmeal to the existing mixture and apply the paste to your face. This pack will ensure radiant skin. Here are some more homemade face packs with oats you could use.
Glycerine and honey
Glycerine and honey can be mixed together to create a potent mask for dry skin. After mixing, apply the pack to dry surfaces on the body. Keep the solution on for close to 20 minutes before washing it off with cold water. This remedy will infuse your skin with moisture, removing any trace of dryness on the skin.
Glycerine and water
Equal amounts of both glycerine and water can be mixed to form a potent hair spray. The mixture can be stored in a bottle in order to maintain curly hair. It serves as an effective hair conditioner.

ചെമ്പരത്തി 18 May 2021 Episode | Zee Keralam

  ചെമ്പരത്തി serial 18-05-2021 Episode Please open സീരിയൽ കാണാൻ  മുകളിൽ please open കാണുന്നടുത്തു press  ചെയ്യുക chembarathi serial actress ...